Thursday 22 June 2023

10 Best IT Companies in Skopje, Macedonia Anushree Shinde

10 Best IT Companies in Skopje, Macedonia  Anushree Shinde1. Seavus Group: Seavus Group is a well-known firm that develops software and offers consulting services. They provide a wide range of IT services, such as business process outsourcing, system integration, quality assurance, and software development.


2. Nextsense: This company specialises in digital transformation and offers software for e-signatures, document management, secure data transfer, and electronic invoicing. They specialise in creating cutting-edge approaches to streamline company procedures.


3. Innofied Solution: Innofied Solution is renowned for its proficiency in the development of mobile and online applications. They develop creative and user-friendly solutions for a range of markets, including e-commerce, healthcare, and finance.


4. CodeWell: CodeWell is a software development firm with a focus on creating mobile and web applications. They offer specialised software solutions made to fit the particular needs of companies in various industries.


5. Neocom: Neocom provides infrastructure solutions, software development, and IT consulting services. To improve business performance, they collaborate with clients to develop software applications, offer strategic advice, and optimise their IT infrastructure.


6. Semos Education is a firm that offers IT training and consulting. They provide a wide range of IT training courses, such as those in project management, cybersecurity, and programming languages.


7. iVote: iVote specialises in software and electronic voting technologies for the public sector. Their area of expertise is creating trustworthy voting technologies that guarantee fair and effective elections.


8. IKUB Info: IKUB Info offers services for system integration, software development, and IT consultancy. They offer experience in fields including software architecture, data management, and IT strategy to help firms use technology to further their objectives.


9. Neocom Software: Neocom Software specialises in IT consulting, application maintenance, and software development. To fulfil the unique requirements of enterprises and aid in the optimisation of their operations, they provide customised software solutions.


10. Seavus Education and Development Centre: This institution is committed to offering IT training and certification courses. In addition to project management and IT security, they also offer courses in software development and testing.10 најдобри ИТ компании во Скопје, Македонија.


1. Seavus Group: Seavus Group е добро позната фирма која развива софтвер и нуди консултантски услуги. Тие обезбедуваат широк спектар на ИТ услуги, како што се аутсорсинг на бизнис процеси, интеграција на системот, обезбедување на квалитет и развој на софтвер.


2. Некстсенс: Оваа компанија е специјализирана за дигитална трансформација и нуди софтвер за е-потписи, управување со документи, безбеден пренос на податоци и електронско фактурирање. Тие се специјализираат за создавање на ажорни пристапи за рационализирање на процедурите на компанијата.


3. Innofied Solution: Innofied Solution е познат по својата профитабилност во развојот на мобилни и онлајн апликации. Тие развиваат креативни и кориснички решенија за низа пазари, вклучувајќи ја и е-трговијата, здравството и финансиите.


4. CodeWell: CodeWell е компанија за развој на софтвер со фокус на креирање на мобилни и веб апликации. Тие нудат специјализирани софтверски решенија направени за да се вклопат во посебните потреби на претпријатијата во различни индустрии.


5. Neocom: Neocom обезбедува инфраструктурни решенија, развој на софтвер и ИТ консултантски услуги. За да ги подобрат бизнис перформансите, тие соработуваат со клиентите за развој на софтверски апликации, нудат стратешки совети и ја оптимизираат нивната ИТ инфраструктура.


6. Semos Education е фирма која нуди ИТ обука и консултации. Тие обезбедуваат широк спектар на Курсеви за ИТ обука, како што се оние во управувањето со проекти, сајберсигурноста и програмските јазици.


7. iVote: iVote е специјализирано за софтверски и електронски гласачки технологии за јавниот сектор. Нивната област на експертиза создава доверливи гласачки технологии кои гарантираат фер и ефективни избори.


8. IKUB Info: IKUB Info нуди услуги за интеграција на системот, развој на софтвер и ИТ консултантска работа. Тие нудат искуство во областите вклучувајќи ја софтверската архитектура, управувањето со податоци и ИТ стратегијата за да им помогнат на фирмите да ја користат технологијата за да ги продолжат своите цели.


9. Neocom Software: Neocom Software е специјализирано за ИТ консалтинг, одржување на апликации и развој на софтвер. За да ги исполнат уникатните барања на претпријатијата и помошта во оптимизацијата на нивните операции, тие обезбедуваат прилагоден софтверски решенија.


10. Центар за образование и развој seavus: Оваа институција е посветена на нудење на ИТ обука и сертификација курсеви. Покрај проектниот менаџмент и ИТ безбедноста, тие исто така нудат курсеви во развојот и тестирањето на софтверот.
👍

Anushree  Shinde[ MBA] 

Business Analyst

10BestInCity.com Venture

anushree@10bestincity.com

10bestincityanushree@gmail.com

www.10BestInCity.com 

Linktree:https://linktr.ee/anushreeas?utm_source=linktree_profile_share

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anushree-shinde20

Facebook: https://shorturl.at/hsx29

Instagram: https://www.instagram.com/10bestincity/

Pinterest: https://in.pinterest.com/shekharcapt/best-in-city/

Youtube: https://www.youtube.com/@10BestInCity

Email: info@10bestincity

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/anushree-shinde.html


#TechLife  , #InnovationNation

#DigitalRevolution , #TechSolutions

#CodeMaster , #FutureTech

#TechGenius , #DigitalTransformation

#TechInnovators , #GeekModeOn

#ITExpertise , #TechCommunity

#CodeNinja , #TechInspiration

#InnovativeTech , #ITConsulting

#TechiesUnite , #TechIndustry

#DigitalAge , #TechWorld

No comments:

Post a Comment