Tuesday 20 June 2023

10 Best Fin-Tech Startups in Brussels, Belgium Aparna Thakur

10 Best Fin-Tech Startups in Brussels, Belgium Aparna Thakur

 


Brussels, the capital city of Belgium, is known for its thriving startup ecosystem and has emerged as a hub for financial technology (fintech) companies. These innovative startups are leveraging technology to disrupt traditional financial services and offer solutions that are revolutionizing the way we manage money, make payments, invest, and more. In this article, we will explore the 10 best fintech startups in Brussels, Belgium, that are making waves in the industry.


1.Amodo:

Amodo is a leading Brussels-based startup that specializes in telematics and insurance technology. By utilizing smartphone and connected car data, Amodo helps insurance companies offer personalized policies based on individual driving behavior. Their advanced analytics and risk assessment tools enable insurers to provide more accurate pricing and tailor-made coverage options.


2.Look&Fin:

Look&Fin is a peer-to-peer lending platform that connects SMEs (small and medium-sized enterprises) in need of funding with individual and institutional investors. This fintech startup enables businesses to access loans quickly and efficiently, while investors can diversify their portfolios and earn attractive returns.


3.POM:

POM is a mobile payment app that simplifies bill payments and eliminates the need for paper invoices. Users can easily scan their bills using their smartphones and make payments with just a few taps. POM's platform securely stores payment information and allows for seamless transactions, saving time and reducing the hassle of traditional bill payments.


4.Muzeek:

Muzeek is a fintech startup that focuses on revolutionizing the music industry. Their platform enables artists to manage and monetize their digital rights, ensuring fair compensation for their creative work. By leveraging blockchain technology, Muzeek offers transparency, efficiency, and trust in the complex world of music royalties.


5.Keyrock:

Keyrock is a cryptocurrency market-making firm that provides liquidity solutions for digital asset exchanges. With their advanced trading algorithms and market insights, Keyrock enables exchanges to enhance liquidity, reduce spreads, and improve overall trading experiences for cryptocurrency traders.


6.Investsuite:

Investsuite offers a white-label investment platform that empowers financial institutions to provide their clients with personalized investment solutions. Their technology combines artificial intelligence and behavioral finance to deliver tailored investment portfolios, making investing more accessible and intuitive.


7.Ibanity:

Ibanity is an API (Application Programming Interface) provider that enables developers to build innovative financial applications. Their APIs allow seamless integration with banking systems, empowering businesses to create solutions such as account aggregation, payment initiation, and financial data analysis.


8.Silverfin:

Silverfin is a financial data platform that streamlines the accounting and reporting processes for professional service firms. By automating manual tasks and providing real-time insights, Silverfin enables accountants to improve efficiency, accuracy, and collaboration with clients.


9.Birdee:

Birdee is a digital wealth management platform that offers automated investment advice and portfolio management. Through a user-friendly interface and intelligent algorithms, Birdee helps individuals and financial advisors build diversified investment portfolios tailored to their risk profiles and financial goals.


10.Causality Link:

Causality Link leverages artificial intelligence and big data analytics to provide investment research and insights. Their platform analyzes vast amounts of unstructured data and delivers actionable investment signals, enabling financial professionals to make informed decisions and enhance their investment strategies.Brussels is home to a vibrant fintech ecosystem, and these 10 startups are at the forefront of innovation in the financial industry. From telematics-based insurance solutions to peer-to-peer lending platforms and mobile payment apps, these companies are revolutionizing how we interact with financial services. With their cutting-edge technology, these startups are poised to shape the future of finance, making it more accessible, efficient, and customer-centric. As the fintech sector continues to grow, Brussels remains an exciting hub for entrepreneurs, investors, and users seeking groundbreaking financial solutions.10 beste fintech-startups in Brussel, België


Inleiding:

Brussel, de hoofdstad van België, staat bekend om zijn bloeiende startup-ecosysteem en is uitgegroeid tot een hub voor financiële technologiebedrijven (fintech). Deze innovatieve startups maken gebruik van technologie om traditionele financiële diensten te verstoren en bieden oplossingen die een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we geld beheren, betalingen doen, investeren en meer. In dit artikel verkennen we de 10 beste fintech-startups in Brussel, België, die furore maken in de branche.


1.Amodo:

Amodo is een toonaangevende Brusselse start-up die gespecialiseerd is in telematica en verzekeringstechnologie. Door gebruik te maken van smartphone- en connected car-gegevens helpt Amodo verzekeringsmaatschappijen gepersonaliseerde polissen aan te bieden op basis van individueel rijgedrag. Hun geavanceerde analyse- en risicobeoordelingstools stellen verzekeraars in staat om nauwkeurigere prijzen en op maat gemaakte dekkingsopties te bieden.


2.Look&Fin:

Look&Fin is een peer-to-peer leningsplatform dat KMO's (kleine en middelgrote ondernemingen) die financiering nodig hebben, verbindt met individuele en institutionele investeerders. Deze fintech-startup stelt bedrijven in staat snel en efficiënt toegang te krijgen tot leningen, terwijl investeerders hun portefeuilles kunnen diversifiëren en aantrekkelijke rendementen kunnen behalen.


3.POM:

POM is een app voor mobiel betalen die het betalen van rekeningen vereenvoudigt en papieren facturen overbodig maakt. Gebruikers kunnen eenvoudig hun rekeningen scannen met hun smartphones en betalingen doen met slechts een paar tikken. Het POM-platform slaat betalingsinformatie veilig op en zorgt voor naadloze transacties, waardoor tijd wordt bespaard en het gedoe van traditionele factuurbetalingen wordt verminderd.


4.Muzeek:

Muzeek is een fintech-startup die zich richt op het revolutioneren van de muziekindustrie. Hun platform stelt artiesten in staat om hun digitale rechten te beheren en te gelde te maken, waardoor een eerlijke vergoeding voor hun creatieve werk wordt gegarandeerd. Door gebruik te maken van blockchain-technologie biedt Muzeek transparantie, efficiëntie en vertrouwen in de complexe wereld van muziekroyalty's.


5.Sleutelsteen:

Keyrock is een cryptocurrency-marktmaker die liquiditeitsoplossingen biedt voor de uitwisseling van digitale activa. Met hun geavanceerde handelsalgoritmen en marktinzichten maakt Keyrock uitwisselingen mogelijk om de liquiditeit te verbeteren, spreads te verminderen en de algehele handelservaringen voor cryptocurrency-handelaren te verbeteren.


6.Investsuite:

Investsuite biedt een white-label investeringsplatform dat financiële instellingen in staat stelt hun klanten gepersonaliseerde beleggingsoplossingen te bieden. Hun technologie combineert kunstmatige intelligentie en gedragsfinanciering om op maat gemaakte beleggingsportefeuilles te leveren, waardoor beleggen toegankelijker en intuïtiever wordt.


7. Ibanity:

Ibanity is een API (Application Programming Interface) provider die ontwikkelaars in staat stelt om innovatieve financiële applicaties te bouwen. Hun API's maken naadloze integratie met banksystemen mogelijk, waardoor bedrijven oplossingen kunnen creëren zoals accountaggregatie, betalingsinitiatie en analyse van financiële gegevens.


8.Zilvervin:

Silverfin is een financieel dataplatform dat de boekhoud- en rapportageprocessen voor professionele dienstverlenende bedrijven stroomlijnt. Door handmatige taken te automatiseren en real-time inzichten te bieden, stelt Silverfin accountants in staat om de efficiëntie, nauwkeurigheid en samenwerking met klanten te verbeteren.


9.Vogeltje:

Birdee is een digitaal platform voor vermogensbeheer dat geautomatiseerd beleggingsadvies en portefeuillebeheer biedt. Via een gebruiksvriendelijke interface en intelligente algoritmen helpt Birdee particulieren en financiële adviseurs om gediversifieerde beleggingsportefeuilles op te bouwen die zijn afgestemd op hun risicoprofielen en financiële doelstellingen.


10.Causaliteitslink:

Causality Link maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en big data-analyse om beleggingsonderzoek en inzichten te bieden. Hun platform analyseert enorme hoeveelheden ongestructureerde gegevens en levert bruikbare investeringssignalen, waardoor financiële professionals weloverwogen beslissingen kunnen nemen en hun investeringsstrategieën kunnen verbeteren.Brussel is de thuisbasis van een levendig fintech-ecosysteem en deze 10 startups lopen voorop op het gebied van innovatie in de financiële sector. Van op telematica gebaseerde verzekeringsoplossingen tot peer-to-peer leenplatforms en apps voor mobiel betalen, deze bedrijven brengen een revolutie teweeg in de manier waarop we omgaan met financiële diensten. Met hun geavanceerde technologie staan deze startups klaar om de toekomst van financiën vorm te geven, door deze toegankelijker, efficiënter en klantgerichter te maken. Terwijl de fintech-sector blijft groeien, blijft Brussel een spannende hub voor ondernemers, investeerders en gebruikers die op zoek zijn naar baanbrekende financiële oplossingen.Aparna Thakur

(Fin-Tech manager)

10bestincity@gmail.com

aparna10bestincity@gmail.com

www.10BestIncity.com


Linktree: https://tr.ee/lIJZgVTJo1

LinkedIn: www.linkedin.com/in/

aparna-thakur08

Instagram:https://instagram.com/aparna6928?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100009335861292&mibextid=ZbWKwL

YouTube:https://www.youtube.com/@10BestInCity

Email: info@10bestincity

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/aparna-thakur.html


#fintech, #fintechsyariah, #fintechbrussels, #fintechs, #fintechnews, #fintechstartup, #fintechsyariahindonesia, #fintechday, #fintechbussiness, #fintechrevolution, #fintechasia, #fintechbay, #fintechbelgium, #fintechweek, #fintechtime, #fintechevent, #fintechconference, #fintechdisruption #financialfreedom, #fintechconnect, #fintechlife

@Creditplace@mozzeno@Causality link @NOGRAVE@Bridee@Silverfin@Ibanity@Investmentsuite@kryrock@Look&fin@oper@Accountable@Topcompare

@Shekhar Gupta @10 Bestincity @Aparna Thakur

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/aparna-thakur.html

No comments:

Post a Comment