Tuesday 9 May 2023

10 Best Big Data Companies in Stockholm, Sweden

10 Best Big Data Companies in Stockholm, Sweden

1. Bacancy Technology- 

Whether they are in the private, public, or nonprofit sectors, persons and organisations with ambitious missions are welcomed by Bacancy. To ensure the success of our clients, we assemble intelligent teams that enjoy challenges and think creatively. We are committed to advancing our sector and think that learning should be shared. In order to accomplish this, we promote open source and write books, blog, organise events, speak at conferences, and write books. We firmly think that technology and software can be powerful forces for social change.Through our Social Impact Programme, they work with organisations with a broad audience and a humanitarian objective, assisting them in using technology to make a difference. their goal is to improve humanity through software and promote the development of a world that is both socially and economically just. We assemble the most competent, motivated, and passionate individuals.


2. Volumetree-

With locations in South Africa and Sweden, Volumetree is a high-end web and mobile app design and development company with its headquarters in India.

They:

- Have developed 100+ online and mobile applications for 17+ industries.

- Help design apps for entrepreneurs that will help them raise millions of dollars.

- Ensure the dependability of your project

- Work with  influential clients like the Tata Group and the Indian government 

- Work with product teams to boost their efficiency and productivity


3. ayfie Group-

Based on more than 30 years of study and experience in linguistics, computational linguistics, and computer science, ayfie offers industry-leading search and text analytics solutions for legal, compliance, finance, healthcare, and media. Using this experience, ayfie has developed a distinctive platform that fuses top-tier search technology with a cutting-edge text analytics engine to provide organisations across all industries in the European and American markets with efficiency and improved insights.


4. OP5-

For better business, OP5 provides IT workers with monitoring and log analysis tools that give them control over their processes and enable them to provide more efficient IT services. OP5 offers complete solutions for everything from the basement to the cloud, whether it's working in a small but business-critical IT environment or meeting the needs of a large organisation with dispersed hardware, apps, and services. 


5. Findwise AB-

Just a few of our achievements over the past 10 years include being named a Great Place to Work, a Gazelle-company, and Employer of the Year in the European Business Awards.

Findwise has achieved significant success by focusing on being a fantastic place to work and providing a creative environment for its staff. You may be a sustainable AND successful organisation, as demonstrated by the more than 450 delighted clients, more than 1700 completed successful projects, and a healthy annual growth.Even though Findwise is a component of EVRY, it operates independently and has its own name. The Findwise headquarters are in Gothenburg, and during the past ten years, Findwizards have been scattered throughout the globe. London, Copenhagen, Helsinki, Stockholm, Oslo, Warsaw, and so on. You can also occasionally encounter us in the Middle East and Australia. 


6. IRI Lentus-

They comprehend end-customer behaviour and how they view your brand by fusing their approaches with strategic and analytical thinking. They aid businesses in their understanding of and development of their marketing initiatives. They have clients in a variety of sectors, including banking & finance, retail, and e-commerce. Some of Sweden's biggest client cards are used by them.


7. Polystar Group-

Achieving excellence in CEM, Big Data Analytics, Service Assurance, Network Monitoring, and high-performance testing is made possible by Polystar for Communications Service Providers. They assist operators in streamlining their CEM plans so that they can provide a seamless customer experience across a variety of touchpoints. Real-time Network and Customer insights from Polystar give CSPs access to a wealth of Big Data analytics.


8. BizOne -

BizOne is a business intelligence, advanced analytics, and data warehouse solutions-focused IT consulting firm. We create systems that have highly strict requirements for interface, information architecture, and architecture.They have product experts for the following products: R, Python, MicroStrategy, Pentaho, Talend, and Microsoft Business Intelligence. Additionally, we have BI generalists that work in project management, social analytics, architecture, data mining, data modelling, and machine learning.


9. Lincube-

Business intelligence, big data, and analytics solutions and services are provided by Lincube. They create analytical cloud-based solutions. They want to provide their clients with fresh viewpoints and support towards being more flexible, effective, and competitive in their particular industry. By gathering, analysing, and acting on intelligence that is embedded in their transaction, social, and web data, we believe that all businesses, large and small, need to challenge their present business processes and the way they make choices. They assist businesses in changing the way they conduct business, enhance decision-making, and boost organisational performance through BI & Analytics. 


10. DAMVAD Analytics-

By transforming difficult data into a competitive advantage and a leading, strategic position, they assist our clients in enacting change. They support clients who want to take the lead, be creative, make a meaningful difference, influence politics, develop and put new ideas into action, embrace cutting-edge approaches, and increase performance. To assist our clients in achieving their objectives, they carefully combine consulting expertise with the most recent data science, predictive analytics, and econometrics. They support the shift to an organisation that is data driven and uses cutting-edge models in conjunction with strategic counsel. 10 bästa Big Data-företag i Stockholm, SVE


1. Bacancy Technology- 

Oavsett om de är i den privata, offentliga eller ideella sektorn, välkomnas personer och organisationer med ambitiösa uppdrag av Bacancy. För att säkerställa våra kunders framgång sätter vi ihop intelligenta team som gillar utmaningar och tänker kreativt. Vi är fast beslutna att utveckla vår sektor och anser att lärande bör delas. För att uppnå detta främjar vi öppen källkod och skriver böcker, bloggar, organiserar evenemang, talar på konferenser och skriver böcker. Vi är övertygade om att teknik och programvara kan vara kraftfulla krafter för social förändring. Genom vårt program för social påverkan arbetar de med organisationer med en bred publik och ett humanitärt mål och hjälper dem att använda teknik för att göra skillnad. Deras mål är att förbättra mänskligheten genom programvara och främja utvecklingen av en värld som är både socialt och ekonomiskt rättvis. Vi samlar de mest kompetenta, motiverade och passionerade individerna.


2. Volymträd-

Med platser i Sydafrika och Sverige är Volumetree ett avancerat webb- och mobilappdesign- och utvecklingsföretag med huvudkontor i Indien.

De:

- Har utvecklat 100+ online- och mobilapplikationer för 17+ branscher.

- Hjälp till att designa appar för entreprenörer som hjälper dem att samla in miljontals dollar.

- Säkerställ tillförlitligheten i ditt projekt

- Arbeta med inflytelserika kunder som Tata Group och den indiska regeringen 

- Arbeta med produktteam för att öka deras effektivitet och produktivitet


3. ayfie Group-

Baserat på mer än 30 års studier och erfarenhet inom lingvistik, datorlingvistik och datavetenskap erbjuder ayfie branschledande sök- och textanalyslösningar för juridik, efterlevnad, ekonomi, sjukvård och media. Med hjälp av denna erfarenhet  har ayfie utvecklat en distinkt plattform som kombinerar sökteknik i toppklass med en banbrytande textanalysmotor för att ge organisationer inom alla branscher på de europeiska och amerikanska marknaderna effektivitet och förbättrade insikter.


4. OP5-

För bättre affärer förser OP5 IT-arbetare med övervaknings- och logganalysverktyg som ger dem kontroll över sina processer och gör det möjligt för dem att tillhandahålla effektivare IT-tjänster. OP5 erbjuder kompletta lösningar för allt från källaren till molnet, oavsett om det handlar om att arbeta i en liten men affärskritisk IT-miljö eller möta behoven hos en stor organisation med utspridd hårdvara, appar och tjänster. 


5. Findwise AB-

Bara några av våra prestationer under de senaste 10 åren inkluderar att bli utnämnd till Great Place to Work, ett gasellföretag och årets arbetsgivare i European Business Awards.

Findwise har uppnått betydande framgångar genom att fokusera på att vara en fantastisk arbetsplats och tillhandahålla en kreativ miljö för sin personal. Du kan vara en hållbar OCH framgångsrik organisation, vilket framgår av de mer än 450 nöjda kunderna, mer än 1700 slutförda framgångsrika projekt och en sund årlig tillväxt. Även om Findwise är en del av EVRY, fungerar den oberoende och har sitt eget namn.  Findwise  huvudkontor ligger i Göteborg och under de senaste tio åren  har Findwizards varit utspridda över hela världen. London, Köpenhamn, Helsingfors, Stockholm, Oslo, Warszawa och så vidare. Du kan också ibland stöta på oss i Mellanöstern och Australien. 


6. IRI Lentus-

De förstår slutkundens beteende och hur de ser på ditt varumärke genom att smälta samman sina tillvägagångssätt med strategiskt och analytiskt tänkande. De hjälper företag att förstå och utveckla sina marknadsföringsinitiativ. De har kunder inom en mängd olika sektorer, inklusive bank och finans, detaljhandel och e-handel. Några av Sveriges största kundkort används av dem.


7. Polystar Group-

Att uppnå excellens inom CEM, Big Data Analytics, Service Assurance, nätverksövervakning och högpresterande testning möjliggörs av Polystar for Communications Service Providers. De hjälper operatörer att effektivisera sina CEM-planer så att de kan ge en sömlös kundupplevelse över en mängd olika beröringspunkter. Nätverks- och kundinsikter i realtid från Polystar ger CSP:er tillgång till en mängd Big Data-analyser.


8. BizOne -

BizOne är ett IT-konsultföretag med fokus på business intelligence, avancerad analys och datalagerlösningar. Vi skapar system som har mycket strikta krav på gränssnitt, informationsarkitektur och arkitektur. De har produktexperter för följande produkter: R, Python, MicroStrategy, Pentaho, Tala och Microsoft Business Intelligence. Dessutom har vi BI-generalister som arbetar med projektledning, social analys, arkitektur, datautvinning, datamodellering och maskininlärning.


9. Linkub-

Business intelligence, big data och analyslösningar och tjänster tillhandahålls av Lincube. De skapar analytiska molnbaserade lösningar. De vill ge sina kunder nya synpunkter och stöd för att vara mer flexibla, effektiva och konkurrenskraftiga i sin bransch. Genom att samla in, analysera och agera på intelligens som är inbäddad i deras transaktions-, sociala  och webbdata tror vi att alla företag, stora som små, måste utmana sina nuvarande affärsprocesser och hur de gör val. De hjälper företag att förändra hur de bedriver verksamhet, förbättra beslutsfattandet och öka organisationens prestanda genom BI &; Analytics. 


10. DAMVAD Analytics-

Genom att omvandla svåra data till en konkurrensfördel och en ledande, strategisk position hjälper de våra kunder att genomföra förändringar. De stöder kunder som vill ta ledningen, vara kreativa, göra en meningsfull skillnad, påverka politiken, utveckla och omsätta nya idéer i handling, omfamna banbrytande tillvägagångssätt och öka prestanda. För att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål kombinerar de noggrant konsultexpertis med den senaste datavetenskapen, prediktiv analys och ekonometri. De stödjer övergången till en organisation som är datadriven och använder banbrytande modeller tillsammans med strategisk rådgivning.👍Anushree Shinde  [ MBA] 

Business Analyst

10BestInCity.com Venture

+91 9011586711

anushree@10bestincity.com

10bestincityanushree@gmail.com

www.10BestInCity.com 

Linktree:https://linktr.ee/anushreeas?utm_source=linktree_profile_share

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/92521776/admin/

Facebook: https://shorturl.at/hsx29

Instagram: https://www.instagram.com/10bestincity/

Pinterest: https://in.pinterest.com/shekharcapt/best-in-city/

Youtube: https://www.youtube.com/@10BestInCity

Email: info@10bestincity

https://www.portrait-business-woman.com/search?q=anjali+tomar

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/anushree-shinde.html#StockholmBigData, #BigDataSweden, #DataDrivenStockholm,

#DataScienceSweden, #AIinStockholm, #BigDataAnalyticsSweden,

#StockholmDataInnovation, #DataVisualizationSweden, #StockholmDataLeaders,

#BigDataStartupsStockholm

No comments:

Post a Comment