Showing posts with label #entrepreneur. Show all posts
Showing posts with label #entrepreneur. Show all posts

Monday 22 May 2023

10 Best Fin-Tech Startups in Stockholm, Sweden

10 Best Fin-Tech Startups in Stockholm, Sweden

Stockholm, the capital city of Sweden, has emerged as a thriving hub for fintech startups. These innovative companies leverage technology to revolutionize traditional financial services and drive financial inclusion. In this article, we will explore the ten best fintech startups in Stockholm, highlighting their unique contributions to the industry and their potential for future growth.

1.Klarna:

Klarna is a global payment solutions provider that offers consumers a convenient and flexible way to make purchases online. Their "Buy Now, Pay Later" model allows customers to split payments over time, disrupting the traditional credit card industry.


2.iZettle:

iZettle provides small businesses with an easy-to-use mobile point-of-sale system, empowering them to accept card payments anywhere. iZettle's user-friendly interface and affordable hardware have made it a popular choice among entrepreneurs and small retailers.


3.Tink:

Tink is a leading open banking platform that enables businesses to access financial data from various banks through a single API. Their technology simplifies financial management, enhances user experiences, and facilitates innovative financial products.


4.BIMA:

BIMA is a mobile microinsurance provider targeting underserved populations. Through their app, individuals can access affordable insurance coverage, such as life, health, and accident insurance, improving financial resilience in emerging markets.


5.Trustly:

Trustly is a digital payment solution that enables users to make secure online transactions directly from their bank accounts. By eliminating the need for credit cards or e-wallets, Trustly streamlines the payment process for businesses and consumers alike.


6.Anyfin:

Anyfin is a fintech startup that aims to reduce interest rates on consumer loans by allowing customers to refinance existing loans at better terms. Through their app, users can scan loan documents, and Anyfin uses AI algorithms to assess refinancing options.


7.Bambora:

Bambora offers a comprehensive suite of payment solutions for online and in-store transactions. With their range of services, including card payments, mobile payments, and e-commerce solutions, Bambora helps businesses streamline their payment processes.


8.Qapital:

Qapital is a personal finance app that helps users save money and achieve their financial goals. The app uses automation and behavioral science techniques to encourage saving and provides tools for budgeting and investing.


9.Dreams:

Dreams is a mobile app that combines banking, budgeting, and investing features to help users manage their finances and save for the future. Their unique approach focuses on behavioral nudges and gamification to make financial management engaging and accessible.


10.Minna Technologies:

Minna Technologies offers subscription management solutions to help users keep track of their recurring payments. Their platform allows users to cancel, upgrade, or switch subscriptions easily, saving both time and money.Stockholm's fintech ecosystem is vibrant and dynamic, with numerous startups leading the way in transforming financial services. From innovative payment solutions to open banking platforms and inclusive insurance offerings, these ten fintech startups are reshaping the industry and driving financial innovation. With their cutting-edge technologies and customer-centric approaches, they are poised for continued growth and impact in the global fintech landscape. As Stockholm remains a hotbed for entrepreneurial talent and technological advancements, we can expect even more exciting developments from this thriving fintech community in the future.10 bästa Fin-Tech Startups i Stockholm, Sverige


Introduktion:

Stockholm, Sveriges huvudstad, har vuxit fram som ett blomstrande nav för fintech-startups. Dessa innovativa företag utnyttjar teknologi för att revolutionera traditionella finansiella tjänster och driva ekonomisk integration. I den här artikeln kommer vi att utforska de tio bästa fintech-startupen i Stockholm, och lyfta fram deras unika bidrag till branschen och deras potential för framtida tillväxt.


1.Klarna:

Klarna är en global leverantör av betalningslösningar som erbjuder konsumenter ett bekvämt och flexibelt sätt att göra köp online. Deras "Köp nu, betala senare"-modell tillåter kunder att dela upp betalningar över tid, vilket stör den traditionella kreditkortsindustrin.


2.iZettle:

iZettle förser små företag med ett lättanvänt mobilt kassasystem, vilket ger dem möjlighet att acceptera kortbetalningar var som helst. iZettles användarvänliga gränssnitt och prisvärda hårdvara har gjort det till ett populärt val bland entreprenörer och små återförsäljare.


3.Tänk:

Tink är en ledande öppen bankplattform som gör det möjligt för företag att få tillgång till finansiell data från olika banker genom ett enda API. Deras teknik förenklar ekonomisk hantering, förbättrar användarupplevelsen och underlättar innovativa finansiella produkter.


4.BIMA:

BIMA är en mobil mikroförsäkringsleverantör som riktar sig till underbetjänade befolkningar. Genom sin app kan individer få tillgång till prisvärda försäkringsskydd, såsom liv-, hälso- och olycksfallsförsäkringar, vilket förbättrar den finansiella motståndskraften på tillväxtmarknader.


5. Troligen:

Trustly är en digital betalningslösning som gör det möjligt för användare att göra säkra onlinetransaktioner direkt från sina bankkonton. Genom att eliminera behovet av kreditkort eller e-plånböcker effektiviserar Trustly betalningsprocessen för både företag och konsumenter.


6. Anyfin:

Anyfin är en fintech-startup som syftar till att sänka räntorna på konsumentlån genom att låta kunderna refinansiera befintliga lån till bättre villkor. Genom sin app kan användare skanna lånedokument och Anyfin använder AI-algoritmer för att bedöma refinansieringsalternativ.


7. Bambora:

Bambora erbjuder en omfattande uppsättning betalningslösningar för transaktioner online och i butik. Med sitt utbud av tjänster, inklusive kortbetalningar, mobila betalningar och e-handelslösningar, hjälper Bambora företag att effektivisera sina betalningsprocesser.


8. Kapital:

Qapital är en privatekonomiapp som hjälper användare att spara pengar och uppnå sina ekonomiska mål. Appen använder automations- och beteendevetenskapliga tekniker för att uppmuntra sparande och tillhandahåller verktyg för budgetering och investeringar.


9. Drömmar:

Dreams är en mobilapp som kombinerar bank-, budget- och investeringsfunktioner för att hjälpa användare att hantera sin ekonomi och spara för framtiden. Deras unika tillvägagångssätt fokuserar på beteendemässiga knuffar och spelifiering för att göra ekonomisk förvaltning engagerande och tillgänglig.


10. Minna Technologies:

Minna Technologies erbjuder lösningar för prenumerationshantering för att hjälpa användare att hålla reda på sina återkommande betalningar. Deras plattform tillåter användare att enkelt avbryta, uppgradera eller byta prenumeration, vilket sparar både tid och pengar.Stockholms fintech-ekosystem är levande och dynamiskt, med många startups som leder vägen för att transformera finansiella tjänster. Från innovativa betalningslösningar till öppna bankplattformar och inkluderande försäkringserbjudanden, dessa tio fintech-startups omformar branschen och driver finansiell innovation. Med sina banbrytande teknologier och kundcentrerade tillvägagångssätt är de redo för fortsatt tillväxt och genomslag i det globala fintech-landskapet. Eftersom Stockholm fortfarande är en grogrund för entreprenöriella talanger och tekniska framsteg, kan vi förvänta oss ännu mer spännande utvecklingar från denna blomstrande fintech-gemenskap i framtiden.


Aparna Thakur

(Fin-Tech manager)

10bestincity@gmail.com

aparna10bestincity@gmail.com

www.10BestIncity.com

Linktree: https://tr.ee/lIJZgVTJo1

LinkedIn: www.linkedin.com/in/

aparna-thakur08

Instagram:https://instagram.com/aparna6928?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100009335861292&mibextid=ZbWKwL

YouTube:https://www.youtube.com/@10BestInCity

Email: info@10bestincity

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/aparna-thakur.html


#fintech, #blockchain, #finance, #bitcoin, #cryptocurrency, #crypto, #business, #startup, #technology, #ethereum, #btc, #money, #banking ,#trading, #entrepreneur, #innovation, #payments, #tech, #cryptonews, #blockchaintechnology, #cryptocurrencies, #investment, #fintechnews,  #investing, #ai, #ecommerce,#fiancialservices

@Klarna@Anyfin@Hedvig@MAJORITY@Billogram@Yabie@Lysa@Doconomy@Northmill@Insurello@Clowid@Tank@Dreams@Qapital@BIMA

@Shekhar Gupta @10 Bestincity @Aparna Thakur

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/aparna-thakur.html

Friday 19 May 2023

10 Best Fin-Tech Service Providers in Amsterdam, Netherlands

10 Best Fin-Tech Service Providers in Amsterdam, Netherlands Amsterdam, the capital city of the Netherlands, has emerged as a thriving hub for financial technology (FinTech) companies. With its advanced infrastructure, supportive regulatory environment, and tech-savvy population, Amsterdam has attracted numerous innovative FinTech service providers. These companies leverage cutting-edge technology and digital solutions to revolutionize financial services and enhance customer experiences. In this article, we will explore the ten best FinTech service providers in Amsterdam, Netherlands, known for their exceptional offerings and contributions to the financial industry.


1.Adyen:

Adyen is a global payment platform that enables businesses to accept payments seamlessly across multiple channels, including online, mobile, and point-of-sale transactions.


2.bunq:

bunq is a digital bank that offers personalized banking experiences, empowering customers to have full control over their finances through features like instant payments, budgeting tools, and sustainability-focused initiatives.


3.Ohpen:

Ohpen provides a cloud-native core banking platform that streamlines banking operations for financial institutions, reducing costs and enhancing customer satisfaction through automation and scalability.


4.Bitonic:

Bitonic is a leading Bitcoin exchange and payment processor in the Netherlands, offering a secure and user-friendly platform for buying, selling, and storing Bitcoin.


5.Backbase:

Backbase specializes in digital banking solutions, delivering omni-channel platforms that enable banks and financial institutions to provide seamless, personalized customer experiences.


6.Five Degrees:

Five Degrees offers core banking software that helps financial institutions digitize their operations, enhancing efficiency, reducing costs, and delivering superior customer experiences.


7.InvoiceSharing:

InvoiceSharing revolutionizes invoice processing and financial document management, automating the invoice lifecycle to streamline accounts payable processes and improve cash flow management.


8.Blanco Services:

Blanco Services provides a comprehensive wealth management platform that combines digital onboarding, portfolio management, and client reporting, enabling personalized and transparent services while ensuring regulatory compliance.


9.Gini:

Gini is an AI-powered data extraction platform that automates document processing, extracting data from various types of documents with high accuracy, saving time and improving operational efficiency.


10.Ohpen Wealth Management:

Ohpen Wealth Management offers a digital platform for investment management and administration, supporting the entire investment value chain from client onboarding to portfolio management and reporting.Amsterdam's FinTech landscape is rich with innovative companies that are transforming the financial industry. These ten FinTech service providers in Amsterdam, including Adyen, bunq, Ohpen, Bitonic, Backbase, Five Degrees, InvoiceSharing, Blanco Services, Gini, and Ohpen Wealth Management, showcase the city's prowess in digital finance. From payment processing to core banking, digital banking solutions to cryptocurrency exchanges, and document processing to wealth management, these companies are driving innovation, improving efficiency, and enhancing customer experiences in the financial sector. Their contributions are shaping the future of finance in Amsterdam and beyond.10 Beste Fin-Tech Dienstverleners in Amsterdam, Nederland


Invoering:

Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is uitgegroeid tot een bloeiende hub voor financiële technologiebedrijven (FinTech). Met zijn geavanceerde infrastructuur, ondersteunende regelgeving en technisch onderlegde bevolking heeft Amsterdam tal van innovatieve FinTech-dienstverleners aangetrokken. Deze bedrijven maken gebruik van geavanceerde technologie en digitale oplossingen om een revolutie teweeg te brengen in de financiële dienstverlening en de klantervaringen te verbeteren. In dit artikel verkennen we de tien beste FinTech-serviceproviders in Amsterdam, Nederland, bekend om hun uitzonderlijke aanbod en bijdragen aan de financiële sector.


1.Adyen:

Adyen is een wereldwijd betalingsplatform waarmee bedrijven naadloos betalingen kunnen accepteren via meerdere kanalen, waaronder online, mobiel en verkooppunttransacties.


2.bunq:

bunq is een digitale bank die gepersonaliseerde bankervaringen biedt, waardoor klanten volledige controle over hun financiën hebben door middel van functies zoals directe betalingen, budgetteringstools en op duurzaamheid gerichte initiatieven.


3.Ohpen:

Ohpen biedt een cloud-native bankplatform dat bankactiviteiten voor financiële instellingen stroomlijnt, de kosten verlaagt en de klanttevredenheid verbetert door middel van automatisering en schaalbaarheid.


4.Bitonic:

Bitonic is een toonaangevende Bitcoin-uitwisselings- en betalingsverwerker in Nederland en biedt een veilig en gebruiksvriendelijk platform voor het kopen, verkopen en opslaan van Bitcoin.


5. Backbase:

Backbase is gespecialiseerd in digitale bankoplossingen en levert omnichannelplatforms waarmee banken en financiële instellingen naadloze, gepersonaliseerde klantervaringen kunnen bieden.


6. Vijf graden:

Five Degrees biedt essentiële banksoftware die financiële instellingen helpt hun activiteiten te digitaliseren, de efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en superieure klantervaringen te bieden.


7. Facturen delen:

InvoiceSharing brengt een revolutie teweeg in de verwerking van facturen en het beheer van financiële documenten, door de levenscyclus van facturen te automatiseren om crediteurenprocessen te stroomlijnen en het cashflowbeheer te verbeteren.


8.Blanco-diensten:

Blanco Services biedt een uitgebreid platform voor vermogensbeheer dat digitale onboarding, portefeuillebeheer en klantrapportage combineert, waardoor gepersonaliseerde en transparante services mogelijk zijn en naleving van de regelgeving wordt gegarandeerd.


9.Gini:

Gini is een door AI aangedreven platform voor gegevensextractie dat de documentverwerking automatiseert, waarbij gegevens met hoge nauwkeurigheid uit verschillende soorten documenten worden geëxtraheerd, waardoor tijd wordt bespaard en de operationele efficiëntie wordt verbeterd.


10. Ohpen Vermogensbeheer:

Ohpen Wealth Management biedt een digitaal platform voor investeringsbeheer en -administratie en ondersteunt de gehele investeringswaardeketen, van onboarding van klanten tot portefeuillebeheer en rapportage.Het FinTech-landschap van Amsterdam is rijk aan innovatieve bedrijven die de financiële sector transformeren. Deze tien FinTech-dienstverleners in Amsterdam, waaronder Adyen, bunq, Ohpen, Bitonic, Backbase, Five Degrees, InvoiceSharing, Blanco Services, Gini en Ohpen Wealth Management, laten zien hoe goed de stad is op het gebied van digitale financiën. Van betalingsverwerking tot kernbankieren, digitale bankoplossingen tot cryptocurrency-uitwisselingen en documentverwerking tot vermogensbeheer, deze bedrijven stimuleren innovatie, verbeteren de efficiëntie en verbeteren klantervaringen in de financiële sector. Hun bijdragen geven vorm aan de toekomst van financiën in Amsterdam en daarbuiten.Aparna Thakur

(Fin-Tech manager)

10bestincity@gmail.com

aparna10bestincity@gmail.com

www.10BestIncity.com


Linktree: https://tr.ee/lIJZgVTJo1

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aparna-thakur-533040247

Instagram:https://instagram.com/aparna6928?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100009335861292&mibextid=ZbWKwL

YouTube:https://www.youtube.com/@10BestInCity

Email: info@10bestincity

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/aparna-thakur.html


#fintech, #entrepreneur, #startup,#fintechnews, #investment tech,#wealth tech, #fintech solutions, #blockchain, #btc, #currency, #ecommerce, #investing, #ai, #money, #banking,#tech,#digital,#fiancialservices,#digitalbanking,#bigdata,#bitcointrading,#payment 


@bunq@BUX@Ohpen@FINOM@Adyen@Mollie @Fourthline@Terrapay@Factris@Bitfury


@Shekhar Gupta @10 Bestincity @ Aparna Thakur 


https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/aparna-thakur.html

Monday 8 May 2023

10Best Investment Options in Copenhagen, Denmark

10Best Investment Options in Copenhagen, Denmark

Introduction:

Copenhagen, the capital city of Denmark, is an attractive destination for foreign investors due to its stable economy and friendly business environment. The city has a highly skilled workforce and a well-developed infrastructure, making it an ideal location for investment. In this article, we will discuss the ten best investment options in Copenhagen.

1.Real Estate: The real estate market in Copenhagen is one of the most stable and attractive investment options. Investors can expect steady returns on their investment due to high demand and limited supply.

2.Stock Market: The Copenhagen Stock Exchange is the main stock exchange in Denmark, offering investors access to a range of companies across various sectors.


3.Mutual Funds: Mutual funds offer a diversified investment option for those who want to invest in the stock market but lack the time or expertise to manage individual stocks.

4.Bonds: Bonds are a low-risk investment option that offer a fixed rate of return. They are a great option for those who want to invest in the Danish government or in well-established corporations.


5.Peer-to-Peer Lending: Peer-to-peer lending platforms offer investors an opportunity to earn high returns by lending money directly to borrowers.

6.Startup Investments: Copenhagen is home to a thriving startup ecosystem, with many innovative companies seeking funding. Investors can invest in these companies to earn high returns.


7.Gold: Gold is a safe-haven investment that can provide protection against inflation and market fluctuations.

8.Art and Collectibles: Investing in art and collectibles can provide high returns, but it requires expertise and knowledge of the market.


9.Commodities: Investing in commodities such as oil, gas, and metals can provide a hedge against inflation and market volatility.

10.Cryptocurrencies: Cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum offer high returns but are highly volatile and risky.

Copenhagen offers a wide range of investment options for both local and foreign investors. Each investment option comes with its own set of risks and rewards, so it's essential to do your research and seek professional advice before making any investment decisions. Whether you're a seasoned investor or a beginner, Copenhagen has something for everyone.

1O Bedste investeringsmuligheder i København, Danmark

Introduktion:

København, Danmarks hovedstad, er en attraktiv destination for udenlandske investorer på grund af sin stabile økonomi og venlige erhvervsmiljø. Byen har en højt kvalificeret arbejdsstyrke og en veludviklet infrastruktur, hvilket gør den til et ideelt sted for investeringer. I denne artikel vil vi diskutere de ti bedste investeringsmuligheder i København.


1.Fast ejendom: Ejendomsmarkedet i København er en af de mest stabile og attraktive investeringsmuligheder. Investorer kan forvente et stabilt afkast på deres investering på grund af høj efterspørgsel og begrænset udbud.


2.Børs: Københavns Fondsbørs er Danmarks største børs, som giver investorer adgang til en række virksomheder på tværs af forskellige sektorer.


3.Gensidige fonde: Gensidige fonde tilbyder en diversificeret investeringsmulighed for dem, der ønsker at investere på aktiemarkedet, men mangler tid eller ekspertise til at administrere individuelle aktier.


4.Obligationer: Obligationer er en investeringsmulighed med lav risiko, der giver et fast afkast. De er en god mulighed for dem, der ønsker at investere i den danske regering eller i veletablerede virksomheder.


5.Peer-to-Peer-udlån: Peer-to-peer-udlånsplatforme giver investorer mulighed for at tjene høje afkast ved at låne penge direkte til låntagere.


6.Startup Investments: København er hjemsted for et blomstrende startup-økosystem, hvor mange innovative virksomheder søger finansiering. Investorer kan investere i disse virksomheder for at opnå høje afkast.


7.Guld: Guld er en sikker havn investering, der kan give beskyttelse mod inflation og markedsudsving.


8.Kunst og samleobjekter: Investering i kunst og samleobjekter kan give et højt afkast, men det kræver ekspertise og viden om markedet.


9.Råvarer: Investering i råvarer som olie, gas og metaller kan give en sikring mod inflation og markedsvolatilitet.


10.Kryptovalutaer: Kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum giver høje afkast, men er meget volatile og risikable.København tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder for både lokale og udenlandske investorer. Hver investeringsmulighed kommer med sit eget sæt af risici og belønninger, så det er vigtigt at lave din research og søge professionel rådgivning, før du træffer investeringsbeslutninger. Uanset om du er en garvet investor eller nybegynder, så har København noget for enhver smag.


Aparna Thakur [MBA]

 Fin-Tech Manager 

10bestincity venture 

 10bestincityaparna@gmail.com

aparna10bestincity@gmail.com 

website (www.10BestInCity.com)

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/aparna-thakur.html#investment, #realestate, #investing, #money ,#business, #invest, #bitcoin, #property, #investor, #entrepreneur, #trading, #forex, #realtor, #finance, #cryptocurrency, #realestateagent, #home, #stockmarket, #success, #wealth, #crypto, #financialfreedom, #forsale, #luxury, #stocks ,#motivation, #forextrader, #househunting, #blockchain, #newhome

@ITC Ltd. @HDFC Bank Ltd.@ State Bank of India @JP Morgan Chase @Bank of America @Citigroup @ Wells Fargo 

@Shekhar Gupta @10Bestincity

Saturday 6 May 2023

10 Best Private Equity Firms in Mascow, Russia

10 Best Private Equity Firms in Mascow, Russia


Private equity firms are investment companies that use capital from high net worth individuals and institutions to invest in and acquire businesses. Moscow, as the capital city of Russia, is a hub for private equity firms due to its vibrant business community and the vast potential for investment.  

10 private equity firms in Moscow, Russia

1.Baring Vostok Capital Partners Limited of Russia operates as a private equity investment firm. The Company invests in Internet, media, telecom, natural resources, financial services, and consumer goods sectors.

2.Alpha is an independent private equity investor focused on investing in global and/or innovative businesses in France, Italy, Germany, Switzerland and Benelux with €2bn under management. About us. Alpha is an independent Pan-European private equity firm with offices in Benelux, France, Germany and Italy.

3.The fund is located in Moscow, Russia and invests in Europe. The fund targets investments in the edtech, adtech, fintech, infrastructure, business product, consumer product, service, financial service and information technology sectors.

4.BFG Capital is a wealth management consulting firm that provides capital management, economic and societal watch, intelligence, tailor-made models, and digital distribution. Their approach to artificial intelligence, college of experts, responsible investments, CO2 impact, and digitization alternatives to banking and wealth management, as well astheir advice, contribute to enhancing and consolidating the existing potential.

5.CapMan Russia

A diversified investment. company

a modern Russian investment company that works in line with the best international practices. investment projects in retail, pharmaceuticals and agriculture, investing in infrastructure and further asset growth

6. Marathon Group

A diversified investment. company

a modern Russian investment company that works in line with the best international practices. investment projects in retail, pharmaceuticals and agriculture, investing in infrastructure and further asset growth.

7.The Sputnik Group

The Sputnik Group is an investment bank founded in 1998 and based in Moscow, Russia. The firm's services include a Private Equity Division focusing on high- growth and turn-around opportunities in Europe and Russia and an Advisory Division, providing discrete strategic and mergers and acquisitions advice to Russian clients and international investors.

8.VTB Capital private

 Equity

The firm provides services in the areas of trading operations, debt and equity placements, mergers and acquisition transactions and consulting services, private equity, asset management, foreign exchange and interest-rate products, hedging strategies, and global commodities.

9.А1

A1 is investing into promising companies of the most dynamically developing segments of the economy of the Russian Federation and neighboring countries inorder to create the sustainable, competitive enterprises having the efficient system of corporate and management structure.

А1 is investing its own funds, and, acting as the managing company, the capital of its investors, first of all, that of the Alfa-Group stakeholders.

10.Frontier Ventures

Frontier Ventures 

 Partners is an early-stage venture capital fund managed by Frontier Ventures. The fund is located in Moscow, Russia and invests in Russia. The fund targets to invest in internet, media, e-commerce, SaaS and TMT sector.

10 лучших частных инвестиционных компаний в Москве, Россия

Введение-

Частные инвестиционные компании — это инвестиционные компании, которые используют капитал состоятельных частных лиц и учреждений для инвестирования и приобретения бизнеса. Москва, как столица России, является центром частных инвестиционных компаний благодаря своему динамичному деловому сообществу и огромному инвестиционному потенциалу.

10 частных инвестиционных компаний в Москве, Россия

1. Baring Vostok Capital Partners Limited в России работает как частная инвестиционная компания. Компания инвестирует в Интернет, СМИ, телекоммуникации, природные ресурсы, финансовые услуги и потребительские товары.

2.Alpha — независимый частный инвестор, специализирующийся на инвестировании в глобальные и/или инновационные предприятия во Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Бенилюксе, под управлением которого находится 2 млрд евро. О нас. Alpha — независимая общеевропейская частная инвестиционная компания с офисами в странах Бенилюкса, Франции, Германии и Италии.

3.Фонд находится в Москве, Россия и инвестирует в Европу. Фонд нацелен на инвестиции в секторы образовательных технологий, рекламных технологий, финансовых технологий, инфраструктуры, бизнес-продуктов, потребительских товаров, услуг, финансовых услуг и информационных технологий.

4.BFG Capital — консалтинговая фирма по управлению активами, которая обеспечивает управление капиталом, экономическое и социальное наблюдение, аналитику, индивидуальные модели и цифровое распространение. Их подход к искусственному интеллекту, коллегия экспертов, ответственные инвестиции, воздействие CO2 и альтернативы цифровизации для банковского дела и управления активами, а также их советы способствуют расширению и консолидации существующего потенциала.

5.КэпМан Россия

Диверсифицированное вложение. компания

современная российская инвестиционная компания, работающая в соответствии с лучшими мировыми практиками. инвестиционные проекты в сфере ритейла, фармацевтики и сельского хозяйства, инвестиции в инфраструктуру и дальнейший рост активов

6. Марафонская группа

Диверсифицированное вложение. компания

современная российская инвестиционная компания, работающая в соответствии с лучшими мировыми практиками. инвестиционные проекты в сфере ритейла, фармацевтики и сельского хозяйства, инвестиции в инфраструктуру и дальнейший рост активов.

7.Группа Спутник

Группа «Спутник» — инвестиционный банк, основанный в 1998 году и базирующийся в Москве, Россия. Услуги фирмы включают в себя отдел прямых инвестиций, специализирующийся на возможностях быстрого роста и реструктуризации в Европе и России, и консультационный отдел, предоставляющий консультации по стратегическим вопросам и вопросам слияний и поглощений российским клиентам и международным инвесторам.

8.ВТБ Капитал частный

  Капитал

Фирма предоставляет услуги в области торговых операций, размещения долговых обязательств и акций, сделок по слияниям и поглощениям и консультационных услуг, прямых инвестиций, управления активами, валютных и процентных продуктов, стратегий хеджирования и глобальных сырьевых товаров.

9.А1

А1 инвестирует в перспективные компании наиболее динамично развивающихся сегментов экономики Российской Федерации и ближнего зарубежья с целью создания устойчивых, конкурентоспособных предприятий, имеющих эффективную систему корпоративной и управленческой структуры.

А1 инвестирует собственные средства, а в качестве управляющей компании – капитал своих инвесторов, в первую очередь акционеров «Альфа-Групп».

10. Фронтир Венчурс

Пограничные предприятия

  Partners — это венчурный фонд ранней стадии, управляемый Frontier Ventures. Фонд находится в Москве, Россия, и инвестирует в Россию. Фонд нацелен инвестировать в интернет, СМИ, электронную коммерцию, SaaS и TMT сектор.


Aparna Thakur [MBA]

 Fin- Tech Manager 

10bestincity venture 

 10bestincityaparna@gmail.com

aparna10bestincity@gmail.com 

www.10BestInCity.com

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/aparna-thakur.html


https://www.10bestincity.com/2023/05/10-best-private-equity-firms-in-mascow.html

#privateequity, #venturecapital, #business, #entrepreneur, #finance, #investment, #investing, #realestate,  #startup,  #funding , #money, #entrepreneurship,  #investor #wealth, #hedgefund, #investors ,#startups, #vc, #assetmanagement, #investments, #wallstreet, #investmentbanking, #capital ,#hedgefunds ,#technology, #success, #angelinvestor, #marketing, #angelinvestors, #strategy

@Baring Vostok capital Patners @Private Capital Investment @Investors group @Invasta Group @TPG@Cvc Capital Ventures @Bain capital